REGULAMIN STACJI ŁADOWANIA

ULTRON X 120 CC-CC-22K

REGULAMIN STACJI ŁADOWANIA ULTRON X 120 CC-CC-22K Każda osoba kierująca samochodem poprzez wjazd na teren Stacji szybkiego ładowania wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu, zobowiązuje się do ich przestrzegania i ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do niego.

§1
 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu przy budynku Spółki Dobrzański Sp. z o.o. Sp. K. w Krakowie, al. Jana Pawła II 45 („Parking”).
 2. Na terenie Parkingu znajduje się oznakowana stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, inna niż ogólnodostępna w rozumieniu ustawy z dnia 11 I 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stacji mają elektryczne samochody osobowe marki BMW i MINI będące w używaniu Klientów Spółki.
 4. Przez Klienta Spółki należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela osoby prawnej) korzystającą z usług Spółki w zakresie napraw pojazdów, w czasie naprawy lub poza tym czasem.
 5. Stacja ładowania jest przeznaczona wyłącznie do ładowania elektrycznych samochodów osobowych tj. samochodów z napędem elektrycznym i nie może być wykorzystywana do parkowania samochodów lub innych pojazdów.
§2
 1. Korzystanie ze Stacji ładowania jest dopuszczalne w godzinach otwarcia Salonu tj. poniedziałek - piątek: 8.00 – 19.00, sobota: 8.00 – 15.00
 2. Rozpoczęcie ładowania wymaga uprzedniej zapłaty w kasie Spółki kwoty 344,40 zł brutto (280 zł netto) za jedno ładowanie ładowarką DC lub kwoty 221,40 zł brutto (180 zł netto) za jedno ładowanie ładowarką AC.
§3
 1. Zasady korzystania ze Stacji ładowania:
  • Ustawienie samochodu na terenie Stacji ładowania, unieruchomienie go, wyłączenie silnika i świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika.
  • Zgłoszenie się do Doradcy Serwisowego po fakturę za ładowanie i dokonanie zapłaty za ładowanie.
  • Doradca Serwisowy uruchomia Stację ładowania kartą magnetyczną po sprawdzeniu dokonania zapłaty.
  • Korzystanie ze Stacji ładowania wyłącznie w trakcie ładowania samochodu i niezwłoczne opuszczenie stacji po zakończeniu ładowania.
  • Samodzielne podłączenie wtyczki Stacji ładowania do samochodu przez osobę kierującą danym samochodem.
  • Samodzielne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą lub włamaniem
  • Pozostawienie wtyczki ładowania po zakończeniu ładowania w uchwycie ładowarki.
 2. Bezwzględny zakaz korzystania ze Stacji ładowania przez:
  • Samochody przewożące materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
  • Samochody o napędzie spalinowym, w tym hybrydowym bez funkcji ładowania.
 3. Zabronione jest pozostawianie zwierząt w samochodach podczas ładowania.
§4
 1. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji ładowania.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze Stacji ładowania, należy niezwłocznie powiadomić recepcję Serwisu Spółki.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze Stacji ładowania.
 4. Osoby i samochody, które naruszają postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte przez Spółkę ze Stacji ładowania.
§5
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności:
  • Za skutki korzystania ze Stacji ładowania niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem.
  • Za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Stacji ładowania; Stacja ładowania może być w każdym czasie, czasowo lub stale, wyłączona z eksploatacji.
  • Za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia samochodów znajdujących się na terenie Stacji ładowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
  • Za skutki działania osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem ze Stacji ładowania niezgodnie z zasadami korzystania lub z Regulaminem, w tym koszty usunięcia pojazdu ze stacji w przypadku naruszenia Regulaminu (np. koszty odholowania 200 zł).
 1. Nazwa i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia: Dobrzański Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Krakowie, ul. Al. Jana Pawła II 45


 2. tytuł przedsięwzięcia Budowa stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych dla punktu dealerskiego/serwisowego BMW Dobrzański w Krakowie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.


 3. koszt całkowity brutto przedsięwzięcia w PLN oraz forma dofinansowania, 219 079,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji
 4. wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej do 44 528,00 zł
 5. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Kraków, dnia 21.07.2023

Zarząd Spółki Dobrzański Sp. z o.o. Sp. K. w Krakowie

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 254/2023/Wn06/OA-in-FN/D.