OGÓLNE WARUNKI

PRZYZNAWANIA ODROCZONEGO TERMINU PŁATNOŚCI — KREDYTU KUPIECKIEGO

I. Słownik pojęć:
Ogólne warunki przyznawania odroczonego terminu płatności — kredytu kupieckiego lub OWOTP — niniejszy dokument określający warunki przyznawania Kredytu kupieckiego. Dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Planowana współpraca Stron rozpoczyna się z chwilą złożenia Wniosku, który następnie podlega analizie przez Spółkę i może prowadzić do:
 • podpisania Umowy, lub
 • negatywnej oceny Wniosku
Spółka — Dobrzański sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324815, posiadająca numer NIP 6751426926
Klient — podmiot będący przedsiębiorcą, który ubiega się o przyznanie Kredytu kupieckiego lub podmiot, który spełnił wszystkie warunki i jest stroną Kredytu kupieckiego
Kredyt kupiecki — ustalenia między Spółką a Klientem określające odroczony termin płatności i kwotę limitu kredytowego. Ustalenia stają się wiążące z chwilą podpisania Umowy przez obie Strony.
Limit kredytowy — maksymalny poziom zadłużenia Klienta w Spółce
Wniosek — dokumentacja stanowiąca oświadczenie podmiotu o woli ubiegania się o przyznanie Kredytu kupieckiego. Dokumentacja aplikacyjna dostępna jest u pracowników Spółki lub TUTAJ.
Warunki — wysokość limitu kredytowego i termin płatności wnioskowane przez Klienta albo zaproponowane przez Spółkę, które w każdym przypadku podlegają akceptacji przez drugą Stronę
Umowa — Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności określająca szczegółowe zasady współpracy między Stronami. W przypadku kolizji zapisów Umowy z zasadami określonymi w niniejszych OWOTP pierwszeństwo stosowania mają zapisy Umowy.
Strony — Spółka oraz Klient
Strona — Spółka albo Klient.
II. Ogólne warunki współpracy w zakresie realizacji transakcji z odroczonym terminem płatności i uzyskaniem Kredytu kupieckiego
1. Odroczony termin płatności oznacza, że zapłatę za zamówiony towar lub zrealizowaną usługę Klient realizuje dopiero po otrzymaniu towaru lub zrealizowaniu usługi. Informacja o terminie płatności znajduje się zawsze na fakturze dostarczonej Klientowi.
2. Wysokość limitu jest wnioskowana przez Klienta albo proponowana przez Spółkę, indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego Klienta oraz potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Decyzję o limicie kredytowym podejmuje Spółka.
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie odroczonego terminu płatności jest dokonanie w Spółce minimum dwóch transakcji w ciągu 12 miesięcy do chwili złożenia Wniosku oraz wypełnienie i przesłanie na adres Spółki bądź złożenie w punkcie obsługi klienta pod adresem Spółki Wniosku, a w przypadku wymaganych załączników — Wniosku wraz z kompletem załączników. Wniosek musi zostać podpisany przez osobę lub osoby należycie umocowane do reprezentowania lub działania w imieniu Klienta, tj. ujawnione w stosownej ewidencji/rejestrze lub legitymujące się skutecznym pełnomocnictwem. Jeżeli Wniosek jest niepoprawnie wypełniony lub podpisany przez osoby do tego nieuprawnione Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o niezgodnościach i możliwości dokonania ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia przez Spółkę. Wniosek udostępniony jest w formacie PDF — do jego otwarcia konieczny jest program Adobe Reader.
4. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do Wniosku:
 1. poświadczona „za zgodność z oryginałem" kopia umowy spółki — w przypadku spółki cywilnej,
 2. pełnomocnictwo — jeśli wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika.
5. Klient poprzez złożenie Wniosku oświadcza, że:
 1. zapoznał się z OWOTP, rozumie i akceptuje ich treść;
 2. stan wpisów w KRS albo CEIDG nie uległy zmianie oraz, że osoba/y podpisujące Wniosek jest/są umocowana/e do reprezentowania albo, że udzielone pełnomocnictwo/a, którymi posługuje/ą się nie zostało/y zmienione, odwołane, ani nie wygasło;
 3. wszelkie zapewnienia i deklaracje oraz oświadczenia przed związaniem niniejszymi OWOTP, a w szczególności dotyczące statusu prawnego oraz organizacji i finansów, są prawdziwe i wiążące oraz, że niezwłocznie poinformuje Spółkę o zmianach dotyczących tych danych, w przypadku ich zaistnienia;
 4. na dzień nawiązania współpracy nie toczą się postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe lub tez inne postępowania związane z ustaniem jego funkcjonowania, zagrożeniem lub zaistnieniem jego niewypłacalności, a także nie zawieszono prowadzenia działalności, jak również nie zachodzą podstawy do ich wszczęcia;
 5. nie toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe lub inne postępowania zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych, o wartości przekraczającej wartość majątku/kapitału oraz dochodzonych w tych postępowaniach kwot, a także łącznej wysokości roszczeń;
 6. zobowiązuje się w trakcie związania Umową, pod rygorem wypowiedzenia Kredytu kupieckiego ze skutkiem natychmiastowym, do niezwłocznego powiadomienia Spółki o zaistnieniu którejkolwiek ze wskazanych okoliczności lub ich zmianie.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Wniosku i wezwania do przedłożenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń, w szczególności następujących:
 1. poświadczone „za zgodność z oryginałem" kopie PIT/CIT za poprzedni rok podatkowy; poświadczone „za zgodność z oryginałem" kopie dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F—01/;
 2. poświadczone „za zgodność z oryginałem" kopie rocznego sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrachunkowy oraz skrócone sprawozdania finansowe za ostatni kwartał roku bieżącego;
 3. poświadczone „za zgodność z oryginałem" kopie zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami (wydane nie dawniej niż na trzy miesiące przed złożeniem Wniosku).
7. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy pomiędzy Spółką a Klientem w związku z aplikacją o Kredyt kupiecki, jego wykonywaniem lub dochodzeniem roszczeń z nim związanych mogą być składane w formie elektronicznej drogą e—mailową na adres: recepcja@bmw—dobrzanski.pl. Oświadczenia takie uważane są za skutecznie złożone i wiążące z chwilą, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z ich treścią. W przypadku Klienta wiążąca jest korespondencja wysłana przez Spółkę na adres wskazany we Wniosku.
8. Niezależnie od wyniku weryfikacji Wniosku decyzja Spółki zostanie przekazana Klientowi drogą e—mailową.
9. Czas rozpatrywania Wniosku liczony jest od chwili otrzymania przez Spółkę kompletnej dokumentacji i mając na względzie najlepsze praktyki biznesowe stosowane przez Spółkę, wynosi on średnio trzy dni robocze, jednakże w indywidualnych przypadkach może on ulec wydłużeniu.
10. Klient korzystający z Kredytu kupieckiego zobowiązuje się regulować swoje zobowiązania terminowo. W przypadku opóźnienia w płatnościach zostaną naliczone odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od 1. dnia od daty płatności zgodnie z zapisem na fakturze oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424). Wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą skutkować wstrzymaniem możliwości dokonywania dalszych zakupów do czasu uregulowania zaległej należności. Ponadto opóźnienia w płatnościach mogą skutkować zarejestrowaniem informacji o Kliencie i jego zaległych płatnościach, w stosunku do Spółki, w publicznie dostępnych rejestrach długów. Zaległości przekraczające 30 dni mogą spowodować rozwiązanie współpracy ze skutkiem natychmiastowym, a przeterminowane płatności zostaną skierowane do dalszej windykacji bez dodatkowego wezwania.
11. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji kondycji finansowej Klienta i w przypadku zaistnienia konieczności wezwanie do przedłożenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń o których mowa w pkt 5.b.
12. W sprawach dotyczących płatności Klient może kontaktować się z Działem Księgowości Spółki: ksiegowosc@bmw—dobrzanski.pl
13. Uzyskanie Kredytu kupieckiego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na cesję praw przysługujących Spółce wobec Klienta, na dowolny podmiot trzeci.
III. Klauzula tajemnicy handlowej, zakaz konkurencji
1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji dotyczących zawieranych przez nie transakcji, ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przekazanych jej przez drugą ze Stron w związku z prowadzoną współpracą, w okresie jej prowadzenia, jak i pięć lat po zakończeniu współpracy Stron, chyba, że byłyby to informacje dostępne publicznie lub ich ujawnienie wymagane jest przez przepisy prawa. Przez tajemnicę handlową rozumie się informację niejawną, która uzyskana została w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach aplikacji i realizacji Kredytu kupieckiego, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Spółkę, na którą składają się w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania poufności. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ścisłej tajemnicy i ochrony wszelkich informacji jakie uzyskał i uzyska, jednocześnie oświadcza, że nie będzie przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać ich w zakresie, który mógłby naruszyć interes Spółki.
2. Zabronione jest wykorzystywanie informacji pozyskanych w związku z aplikacją i realizacją Kredytu kupieckiego do działalności konkurencyjnej. Przez taką działalność rozumie się wykorzystywanie informacji w ramach jakiegokolwiek stosunku, na jakiejkolwiek podstawie, zarobkowych jak i nie zarobkowych, samodzielnie lub niesamodzielnie, osobiście lub pośrednio, na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki, w okresie prowadzenia współpracy Stron, jak i pięciu lat po jej zakończeniu.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy również przez swoich pracowników i osoby współpracujące z nim na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
4. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Spółka ma prawo dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w tym również odszkodowania za utracone korzyści.
IV. Przetwarzanie danych, informacje handlowe
1. Klient oświadcza i zapewnia, że osoby, których dane osobowe wymienione są we Wniosku wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych we Wniosku danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych wymienionych we Wniosku jest dobrowolne, przy czym brak ich ujawnienia skutkuje odrzuceniem Wniosku.
3. Administratorem danych osobowych jest Dobrzański sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, Dobrzański sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324815, posiadająca numer NIP 6751426926.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zapisami Polityki Prywatności, które dostępne są pod adresem: https://krakow.bmw-dobrzanski.pl/polityka-prywatnosci
V. Postanowienia końcowe
Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWOTP, przy czym ewentualne zmiany obowiązywać będą od chwili ich opublikowania na stronie internetowej.
Załączniki.